www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Administrator
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 15 lutego 2011 r.

Dz.U.02.109.960

2002-07-25 zm. Dz.U.2002.143.1202 § 1

2003-01-01 zm. Dz.U.2003.113.1072 § 1

2004-01-01 zm. Dz.U.2004.166.1739 § 1

2005-01-01 zm. Dz.U.2005.113.956 § 1

2006-01-01 zm. Dz.U.2005.206.1708 § 1

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

(Dz. U. z dnia 18 lipca 2002 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 i Nr 154, poz. 1799) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej "kolegium":


Lp.


Stanowisko


Mnożniki wynagrodzenia zasadniczego

Dodatek funkcyjny

1

Prezes kolegium

3,6

0,7

2

Wiceprezes kolegium

3,35

0,4

3

Członek kolegium

3,15

-


§ 2. 1. Wysokość wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium, w zależności od przyjętej organizacji pracy i liczby posiedzeń w danym miesiącu, określi prezes właściwego kolegium.

2. Miesięczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi do 60% miesięcznego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.

§ 3. Dla pracowników biura kolegium ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Prezes kolegium dokonuje przeszeregowania pracownika biura kolegium, w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska, oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.

2. Prezes kolegium może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić pracownikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku.

§ 5. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

§ 5a.  1. Pracownikom kolegium może być przyznany, na czas określony, nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany pracownikom kolegium z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, jak również ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy.

3. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 51, poz. 521, z 2000 r. Nr 64, poz. 756 i z 2001 r. Nr 92, poz. 1019).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO


Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

800 - 1.200

II

820 - 1.300

III

840 - 1.400

IV

860 - 1.500

V

880 - 1.600

VI

900 - 1.700

VII

920 - 1.800

VIII

950 - 1.900

IX

980 - 2.000

X

1.020 - 2.100

XI

1.060 - 2.100

XII

1.100 - 2.250

XIII

1.150 - 2.400

XIV

1.200 - 2.550

XV

1.250 - 2.700

XVI

1.300 - 2.900

XVII

1.350 - 3.100

XVIII

1.400 - 3.300

XIX

1.450 - 3.500

XX

1.500 - 3.700

XXI

1.550 - 3.900


ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO


Stawka dodatku funkcyjnego

Procent od kwoty 800 zł

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 85

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175

10

do 200


ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW


Lp.

 

Stanowisko

 

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wykształcenie

 

Liczba lat pracy

 

1

Kierownik biura

XV - XXI

do 10

wyższe

4

2


Główny księgowy


XV - XXI


do 9


wg odrębnych przepisów

 

3

Starszy inspektor

XIII - XVI

-

wyższe

3

4

Inspektor

XII - XIV

-

wyższe

2


 

 

 

średnie

4

5

Referent

VII - XIII

-

średnie

-

6

Księgowy

VIII - XII

-

średnie

-

7

Informatyk

XI - XII

-

wyższe

-


 

 

 

średnie

 

8

Archiwista

I - III

-

średnie

-

9

Sprzątaczka

I

-

-

-


Liczba odsłon niniejszego tekstu: 15247 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.