www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Administrator

Opublikował: Administrator
Opracowano: 13 czerwca 2017 r.
Opublikowano: 13 czerwca 2017 r.
Zmodyfikowano: 13 czerwca 2017 r.

Dz.U.2017.931 t.j. z dnia 2017.05.12
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2017 r.
tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1659) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej "kolegium":

Lp. Stanowisko Mnożniki wynagrodzenia zasadniczego Dodatek funkcyjny
1 Prezes kolegium 3,75 0,74
2 Wiceprezes kolegium 3,5 0,42
3 Członek kolegium 3,32 -

§  2. 
1.  Wysokość wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium, w zależności od przyjętej organizacji pracy i liczby posiedzeń w danym miesiącu, określi prezes właściwego kolegium.
2.  Miesięczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi do 60% miesięcznego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.
§  3.  Dla pracowników biura kolegium ustala się:
1)  tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)  tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)  tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Prezes kolegium dokonuje przeszeregowania pracownika biura kolegium, w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska, oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.
2.  Prezes kolegium może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić pracownikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku.
§  5.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.
§  5a. 
1.  Pracownikom kolegium może być przyznany, na czas określony, nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany pracownikom kolegium z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, jak również ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy.
3.  Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. poz. 521, z 2000 r. poz. 756 oraz z 2001 r. poz. 1019).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 

ZAŁĄCZNIKI

 
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 1540-2000
II 1560-2100
III 1580-2200
IV 1600-2300
V 1620-2400
VI 1640-2500
VII 1670-2600
VIII 1700-2700
IX 1730-2800
X 1780-2900
XI 1830-3000
XII 1890-3150
XIII 1950-3300
XIV 2000-3450
XV 2050-3600
XVI 2100-3750
XVII 2150-3900
XVIII 2200-4050
XIX 2250-4200
XX 2300-4350
XXI 2350-4500
 
ZAŁĄCZNIK Nr  2 
TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku funkcyjnego Procent od kwoty 800 zł
1 do 35
2 do 50
3 do 65
4 do 85
5 do 95
6 do 110
7 do 125
8 do 150
9 do 175
10 do 200
 
ZAŁĄCZNIK Nr  3 
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wykształcenie Liczba lat pracy
1 Kierownik biura XV-XXI do 10 wyższe 4
2 Główny księgowy XV-XXI do 10 wg odrębnych przepisów -
3 Starszy inspektor XIII-XVII - wyższe
średnie
3
5
4 Inspektor XII-XVI - wyższe
średnie
2
4
5 Księgowy X-XIV - średnie -
6 Informatyk XI-XIV - średnie -
7 Referent VIII-XIV - średnie -
8 Archiwista I-III - średnie -
9 Sprzątaczka I - podstawowe -
Liczba odsłon niniejszego tekstu: 1102 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.