www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Administrator
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 11 lipca 2006 r.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

 

 

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

Na podstawie przepisów szczególnych kolegia są też właściwe do rozpatrywania wniosków w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz zmiany stawek procentowych tych opłat.

Poza opisanym wyżej zakresem kolegia nie sprawują nadzoru nad organami jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności nie rozpatrują skarg i wniosków dotyczących tych organów.

 

Samorządowe kolegia odwoławcze zorganizowane są na zasadach ujętych w ustawie o samorządowych kolegiach odwoławczych. Kolegia działają w obszarach swojej właściwości miejscowej, które ustalone są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 13, poz. 11).

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 7797 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.