www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Krzysztof
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 11 lipca 2019 r.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sprawy przyjmowane są przez Kolegium, co do zasady, za pośrednictwem organów pierwszej instancji, bowiem większość spraw rozpatrywanych jest przez Kolegium w wyniku wniesienia odwołania lub zażalenia.

W przypadkach występowania bezpośrednio do Kolegium (np. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji) sprawy przyjmowane są w sekretariacie Kolegium.

Bez względu na sposób wniesienia sprawy wszystkie one są rejestrowane, a następnie nadawany jest im odpowiedni bieg.

Jeżeli Kolegium jest właściwe w sprawie i nie ma potrzeby uzupełniania dokumentacji, sprawa trafia do Koordynatora Działu Orzeczniczego, który wyznacza Przewodniczącego składu, a ten — sprawozdawcę sprawy i termin posiedzenia lub rozprawy.

Sprawy załatwiane są przez Kolegium, co do zasady, w formie przede wszystkim decyzji i rzadziej w formie postanowienia. W sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie i stawek tych opłat Kolegium podejmuje orzeczenie.

 

Terminy

Termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez organ I instancji wynosi 7 dni od daty doręczenia.

Gdy samorządowe kolegium odwoławcze wydaje decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Kolegium w terminie 14 dni osobiście lub za pośrednictwem poczty (w przypadku postanowienia - 7 dni).

Termin do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste - 30 dni od daty doręczenia.

O powyższych terminach strona winna być każdorazowo pouczona w decyzji czy postanowieniu wydawanym przez organ, który ją wydał.

 

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentu w wysokości 5 zł za każdą stronę. Należną opłatę ze wskazaniem danych wpłacającego oraz przedmiotu opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 • pl. Nowy Targ 1/8
 • ul. Kotlarska 41
 • ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4
 • al. Marcina Kromera 44
 • al. Karkonoska 45

lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Zwolnione z opłaty skarbowej są czynności urzędowe lub złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach:

 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego,
 • świadczeń socjalnych oraz sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej,
 • załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

oraz dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Kolegium załatwiane są przez składy orzekające na rozprawie lub posiedzeniu.

Skład orzekający stanowi trzech członków Kolegium - składowi orzekającemu przewodniczy Prezes Kolegium lub upoważniony przez niego etatowy członek Kolegium.

Przewodniczący składu orzekającego zapewnia dyscyplinę i właściwy tok rozpoznania powierzonych mu spraw.

Przy orzekaniu członkowie składu orzekającego są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

W sprawach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. jedn. Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 856) skład orzekający wydaje orzeczenia w formie decyzji lub postanowienia na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Prezes Kolegium wyznacza etatowych członków Kolegium uprawnionych do przewodniczenia składom orzekającym, a przewodniczący składu orzekającego określa jego członków oraz ustala ze sprawozdawcami miejsce, termin oraz kolejność rozpatrzenia spraw.

Merytoryczne przygotowanie sprawy na posiedzenie (rozprawę) oraz ustalenie udziału innych osób i konieczności ich zawiadomienia należy do sprawozdawcy.

Orzeczenia kolegium doręczane są stronom postępowania za pośrednictwem poczty.

 

Udostępnianie akt

 

Zarządzenie Nr 3/2009
Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
z dnia 9 marca 2009 roku

w sprawie udostępniania akt spraw prowadzonych
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.), w związku z art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 178 i art. 179, w związku z art. 267 § 1 pkt 3 i art. 269 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wzory wniosków o udostępnienie akt spraw prowadzonych przez Kolegium stronom i innym uprawnionym uczestnikom postępowania, oraz koszty sporządzania na żądanie kopii (odpisów) akt spraw.

§ 2

1. Wzór wniosku o udostępnienie akt sprawy prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór wniosku o udostępnienie akt sprawy prowadzonej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Strona lub inny uprawniony uczestnik postępowania może wystąpić z inaczej sformułowanym wnioskiem o udostępnienie akt.

§ 3

1. Akta sprawy podatkowej kopiowane są jednostronnie lub dwustronnie, w zależności od żądania strony lub innego uprawnionego uczestnika postępowania.

2. Koszty sporządzania kopii (odpisów) akt spraw podatkowych, wynoszą:

 1. 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za każdą skopiowaną stronę akt sprawy, przy kopiowaniu jednostronnym,

 2. 0,20 zł (słownie 20 groszy) za każdą skopiowaną stronę akt sprawy, przy kopiowaniu jednostronnym.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do zarządzenia Nr 3/2009 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 roku

 

Wrocław, dnia ...................................... r.

..................................
/imię i nazwisko/

..............................................
/adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica/

...............................................

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

[strona]*

[przedstawiciel - ustawowy/statutowy strony; pełnomocnik strony]*

...............................................................................**

/oznaczenie strony/

 

dotyczy sprawy: SKO ........./........../...........

 

Na podstawie art. 73 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszę o: 1/

umożliwienie przeglądania akt oznaczonej na wstępie sprawy

 

oraz o:

- sporządzanie z nich notatek, odpisów i kopii,

- umożliwienie sporządzenia nieuwierzytelnionych kopii następujących dokumentów:

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

- sporządzenie i wydanie uwierzytelnionych odpisów (kopii) następujących dokumentów:

.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................,

co uzasadniam następująco***

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

- uwierzytelnienie odpisów (kopii) następujących dokumentów z akt oznaczonej na wstępie sprawy:

..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................,

co uzasadniam następująco***

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Informacje:

1. Odmowa skorzystania z ww. praw następuje w formie postanowienia.

2. Stronę obciążają koszty sporządzenia nieuwierzytelnionych kopii (odpisów) z akt sprawy, w kwocie wynikającej z cennika punktu ksero w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu****.

3. Uwierzytelnienie odpisów (kopii) z akt sprawy podlega opłacie skarbowej według stawki określonej w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

------------------------                                                                                                       ...........................

1/ Właściwe podkreślić.                                                                             / podpis/

* Niepotrzebne skreślić.

** Wypełniają przedstawiciele lub pełnomocnicy strony.

*** Tego rodzaju żądanie musi być uzasadnione ważnym interesem strony.

**** Dotyczy stron, które samodzielnie nie sporządzają kopii (odpisów) z akt sprawy.                     ...........................

 

/podpis pracownika udostępniającego akta/

 

 

 

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 11932 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.