www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Administrator
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 11 lipca 2006 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

 

WE WROCŁAWIU

 

 

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

 

 

 

I. Zagadnienia ogólne

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wro­cławiu stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządo­wych kolegiach odwo­ławczych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856) oraz rozporządzenia wydane w opar­ciu o delegację ustawową.

Zgodnie z powyżej wymienioną ustawą, samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na­leżących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania od­wo­łań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwier­dzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępo­wania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat­kowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Kolegium orzeka również w innych spra­wach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządze­niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 roku w sprawie obszarów właści­wości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. nr 13, poz. 115), powiaty: wro­cławski, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki wraz z gminami objętymi tym obszarem oraz miasto na prawach powiatu - Wrocław.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

 

 

II. Obsada kadrowa Kolegium

  1. W dniu 31 grudnia 2003 r. Kolegium składało się z 39 członków: 13 etatowych i 26 pozaetatowych.

Z dniem 1 października 2003 r. liczba członków etatowych Kolegium wzrosła o 1 osobę w wyniku przyznania Kolegium 1 dodatkowego etatu orzeczniczego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu liczba członków pozaetatowych Kole­gium wzrosła do 26 osób, obsadzono trzy wakujące mandaty członków pozaetato­wych, a ponadto Zgromadzenie Ogólne Kolegium uchwałą z dnia 27 października 2003 r. zwiększyło liczbę członków pozaetatowych do 26, czyli o dwie osoby.

  1. Biuro Kolegium składa się z 9 osób.

Obsadę etatową Kolegium - zarówno w odniesieniu do członków etatowych, jak i pracowników Biura Kolegium - uznać należy za niewystarczającą, w konfrontacji z ogromnym wzrostem ilości spraw wpływających do Kolegium, obserwowanym w latach 2000-2003. Stan ten spowodował wzrost ilości spraw niezałatwionych w terminach ustawowych. Kolegium podejmuje nadal - także w wyniku zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli - starania o zwiększenie obsady etatowej.

 

 

III. Lokal i wyposażenie Kolegium

 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1, w lokalu uży­czonym przez Wojewodę Dolnośląskiego, za zwrotem kosztów.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny (komputery) ocenić należy jako umiarkowanie zadowalający.

Kolegium nie posiada samochodu służbowego.

 

 

 

IV. Statystyka spraw - rok 2003

 

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w 2003 r.
w tym:

15956

 

  • sprawy z wpływu 2002 r.

7891

sprawy z wpływu 2003 r.
w tym:
- odwołania od decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego

8065

88

 

B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w 2003 r.

 

1. Liczba spraw administracyjnych

15519

 

Lp.

Określenie rodzaju sprawy

Ilość spraw

 


 


w tym:
z 2002 r.
(7860)

 

z 2003 r.

 

 


1.

podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej

7285

5301

12586

2.

działalności gospodarczej

4

9

13

3.

zagospodarowania przestrzennego

245

560

805

4.

pomocy społecznej

44

664

708

5.

dodatków mieszkaniowych

48

316

364

6.

gospodarki nieruchomościami,
w tym:

178

321

499

 


- scalenia:

0

 


 


 


 


- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na Ziemiach Odzyskanych:

182

 


- grunty warszawskie:

0

7.

ochrony środowiska i ochrony przyrody,

11

77

88

8.

odpadów

3

22

25

9.

prawa wodnego

0

15

15

10.

rolnictwa i leśnictwa

3

32

35

11.

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

14

103

117

12.

ruchu drogowego

16

94

110

13.

dróg publicznych

9

87

96

14.

dostępu do informacji publicznej

0

11

11

15.

egzekucji administracyjnej

0

20

20

16.

inne, pozostałe

0

27

27

 

 

2. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

296

  • z 2002 r.

31

  • z 2003 r.

265

 

3. Sprawy niepodlegające rozpatrywaniu w trybie decyzji lub postanowień, w tym skargi i wnioski, rozpatrywane w trybie kpa

141

 

 

V. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

 

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w 2003 r.
- w tym kolejne rozstrzygnięcia spraw ujętych w ewidencji, jako jedna pozycja

5741
62

 

B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku

9840

 

C. Sposób rozstrzygnięcia

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

 


Ilość spraw

1.

sprawy rozstrzygnięte merytorycznie w formie decyzji i postanowień (tzn. w sposób pozwalający na ocenę prawidłowości orzeczenia organu I instancji), ogółem

 


3499

 


a) pozytywnie oceniające rozstrzygnięcia organu I instancji, tj. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt. 1 kpa oraz art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)

1778

 


 


b) negatywnie oceniające orzeczenia organu I instancji, tj. decyzje wydane w trybie art. 138 § 1 pkt. 2 kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej (decyzje zmieniające decyzje organu I instancji oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie)

169

 


 


c) decyzje uchylające decyzje organu I instancji w całości i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia, jeżeli decyzja I instancji została wydana z naruszeniem przepisów art. 240 lub art. 247 ordynacji podatkowej (art. 233 § 1 pkt 2b Ordynacji podatkowej)

5

 


 


d) decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 kpa oraz art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej)

1116

 


 


e) decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych (art.156-158 kpa oraz art. 247-251 Ordynacji podatkowej)

378

 


 


f) decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156-158 kpa oraz art. 247-251 Ordynacji podatkowej)

53

 


2.

sprawy rozstrzygnięte w inny sposób, w tym:

 


2186

 


- stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania (art. 134 kpa oraz art. 228 Ordynacji podatkowej)

245

 


 


- zawiesze­nie postępowania (art. 97 i 98 kpa oraz art. 201 i 204 Ordynacji podatkowej)

7

 


 


- umorzenie postępo­wania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej)

103

 


 


- odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 kpa oraz art. 242 Ordynacji podatkowej)

2

 


 


- odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 kpa oraz art. 249 § 3 Ordynacji po­datkowej)

903

 


 


- decyzje wydane po wznowieniu postępowania, tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 kpa oraz art. 245 Ordynacji podatkowej)

0

 


 


- inne rozstrzygnięcia

926

 


3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, ogółem:

 


56

 


w tym uznające zażalenia za uzasadnione

25

 


 

 

VI. Liczba orzeczeń w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste

 

ogółem

- orzeczenia

- sprawy rozstrzygnięte w formie decyzji i postanowień

 

- w tym spraw z 2002 r.

- w tym kolejne rozstrzygnięcia spraw ujętych w ewidencji, jako jedna pozycja

225

222

3

 

31

2

 

 

A. Charakterystyka orzeczeń

 

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Ilość spraw

1.

oddalenie wniosku

57

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w mniejszej wysokości i ustalenie opłaty

60

3.

ugoda

1

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

0

5.

umorzenie postępowania

32

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

42

7.

zwrot wniosku

0

8.

zawieszenie postępowania

0

9.

ustalenie stawki procentowej

0

10.

zwrot akt - brak wniosku użytkownika

0

11.

inne, pozostałe

33

 

B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium

32

 

C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium

73

 

 

VII. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w 2003 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

ogółem

557

wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu

16,56 %

 

 

VIII. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

ogółem

4

 

 

IX. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie w trybie art. 38 ust. 2 ustawy oNSA

 

ogółem

8

 

 

X. Liczba spraw rozpoznanych w 2003 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny

 

ogółem

331

 

 

A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg na decyzje (postanowienia) Kolegium

 

Lp.

Sposób załatwienia skargi

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

133

2.

oddalenie skargi

124

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

33

4

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

3

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia

0

6.

umorzenie postępowania

26

7.

zawieszenie postępowania

4

 

 

B. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg na bezczynność Kolegium

 

Lp.

Sposób załatwienia skargi

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

3

2.

oddalenie skargi

0

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

0

4.

umorzenie postępowania

5

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 4574 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.