www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Administrator
Opracowano: 20 lipca 2006 r.
Opublikowano: 20 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 15 lutego 2011 r.

Tryb działania

 

    Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy Prezes lub inny etatowy członek Kolegium.

    Orzeczenia Kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek Kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie. Orzeczenia Kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

    Przy orzekaniu członkowie składów orzekających Kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny.

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 6709 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.