www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Administrator

Opublikował: Administrator
Opracowano: 23 grudnia 2011 r.
Opublikowano: 23 grudnia 2011 r.
Zmodyfikowano: 04 stycznia 2012 r.

I. Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek, z zastrzeżeniem, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku – art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Stosownie do art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Co do zasady, zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Zasady ustalania opłat za udostępnienie informacji publicznej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu reguluje zarządzenie Nr 5/2001 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłat za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania (szczegóły zobacz w menu przedmiotowym:

→ Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania).

 

II. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Według art. 23g ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

1)  udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

3)  udostępnionej w centralnym repozytorium,

4)  przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej pochodzącej od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu:

1) zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) będącej już w posiadaniu osoby wykonującej prawo do informacji publicznej,

3) udostępnianej na wniosek,

dopuszczalne jest na warunkach określonych w zarządzeniu Nr 5/2001 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłat za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania (szczegóły zobacz w menu przedmiotowym:

→ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

oraz

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania).

 

Zgodnie z art. 23c  ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Zasady ustalania opłaty z tytułu dodatkowych kosztów ponoszonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek osoby wykonującej prawo do informacji publicznej, reguluje zarządzenie Nr 5/2001 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłat za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania (szczegóły zobacz w menu przedmiotowym:

→ Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania).

 

Osobie wykonującej prawo do informacji publicznej przysługują – określone przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej - środki prawne w przypadkach:

- odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,

- określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłaty z tytułu dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmiot zobowiązany w związku z udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania informacji (szczegóły zobacz w menu przedmiotowym:

→ Środki prawne).

 

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 3939 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.