www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Administrator

Opublikował: Administrator
Opracowano: 23 grudnia 2011 r.
Opublikowano: 23 grudnia 2011 r.
Zmodyfikowano: 04 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłat za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.), w związku z art. 15, art. 23b ust. 2 i 4, art. 23c ust. 1 i 2, art. 23h ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      Kolegium - należy przez to rozumieć Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu,

2)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

3)      wniosku o udostępnienie - należy przez to rozumieć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,

4)      wniosku o ponowne wykorzystywanie - należy przez to rozumieć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ustawy,

5)      wnioskodawcy - podmiot składający wniosek, o którym mowa w pkt. 3 lub w pkt. 4,

6)      ponownym wykorzystywaniu - należy przez to rozumieć ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, o którym mowa w art. 23g ust. 1 ustawy,

7)      opłacie za udostępnienie - należy przez to rozumieć opłatę z tytułu dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z realizacją wniosku, o którym mowa w pkt. 3, w sytuacjach wskazywanych w art. 15 ust. 1 ustawy,

8)      opłacie za ponowne wykorzystywanie - należy przez to rozumieć opłatę z tytułu dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z realizacją wniosku, o którym mowa w pkt. 4, w sytuacjach wskazywanych w art. 23c ust. 1 i 2 ustawy.

 

§ 2

W zakresie nieuregulowanym w zarządzeniu, znajdują zastosowanie przepisy ustawy.

 

§ 3

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Kolegium jest zobowiązany w tym zakresie do:

1)      poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Kolegium,

2)      poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Kolegium,

3)      poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Kolegium,

4)      wykorzystywania informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Kolegium nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 

§ 4

 1. W sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, Kolegium może pobrać od wnioskodawcy opłatę za udostępnienie, w wysokości odpowiadającej ponoszonym wówczas kosztom dodatkowym.

2. W sytuacji, o której mowa w art. 23c ust. 1 i 2 ustawy, Kolegium może pobrać od wnioskodawcy opłatę za ponowne wykorzystywanie. Łączna wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów dodatkowych poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

§ 5

 1. Do kosztów dodatkowych wpływających na ustalenie opłaty za udostępnienie zalicza się koszty związane ze wskazanym we wniosku o udostępnienie sposobem udostępnienia oraz związane z koniecznością przekształcenia informacji w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie, a w szczególności:

1)      koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,

2)      koszty elektronicznych nośników danych,

3)      koszty pracy dodatkowej (np. związane z wyszukiwaniem).

2. Wysokość kosztów dodatkowych poniesionych przez Kolegium, o których mowa w ust. 1, ustala się z uwzględnieniem aktualnych parametrów (stawek) wyznaczających należności za - odpowiednio - wykorzystane materiały i wykonaną pracę, w celu udostępnienia informacji publicznej.

 

§ 6

1. Do kosztów dodatkowych wpływających na ustalenie opłaty za ponowne wykorzystywanie zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i w formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane przy nietypowych wnioskach w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy, a w szczególności:

1)      koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,

2)      koszty elektronicznych nośników danych,

3)      koszty pracy dodatkowej (np. związane z wyszukiwaniem).

2. Wysokość kosztów dodatkowych poniesionych przez Kolegium, o których mowa w ust. 1, ustala się z uwzględnieniem aktualnych parametrów (stawek) wyznaczających należności za - odpowiednio - wykorzystane materiały i wykonaną pracę, w celu ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

§ 7

1. O wysokości opłaty za udostępnienie Kolegium powiadamia wnioskodawcę, w trybie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy.

2. O wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie Kolegium powiadamia wnioskodawcę w ofercie, o której mowa w art. 23g ust. 7 pkt 2 ustawy.

3. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, uiszcza się w kasie Kolegium lub na bankowe konto Kolegium.

                                              

§ 8

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2011 r..

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 4100 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.