www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Administrator

Opublikował: Administrator
Opracowano: 23 grudnia 2011 r.
Opublikowano: 23 grudnia 2011 r.
Zmodyfikowano: 04 stycznia 2012 r.

Jeżeli informacja publiczna nie może być ponownie wykorzystywana bez ograniczenia warunkami, podmiot zobowiązany przedstawia wnioskodawcy (osobie wykonującej prawo do informacji publicznej) ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Jeżeli przygotowanie informacji w celu ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku osoby wykonującej prawo do informacji publicznej, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej, przedstawiając wnioskodawcy ofertę zawierającą wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 2, w związku z art. 23c ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i / lub ofertę zawierającą wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, do podmiotu zobowiązanego (art. 23g ust. 10 zdanie pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłaty (art. 23g ust. 10 zdanie drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłaty, osobie wykonującej prawo do informacji publicznej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 23g ust. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

Od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego nie służy odwołanie, jednakże strona (osoba wykonująca prawo do informacji publicznej) niezadowolona z decyzji może zwrócić się do samorządowego kolegium odwoławczego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 23g ust. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 127 § 1 i § 3 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Na decyzję ostateczną o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłaty, osobie wykonującej prawo do informacji publicznej, przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję (art. 23i ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

 

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 4031 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.