www.bip.gov.pl

Wyszukaj w Biuletynie:
Autor: Redaktor

Opublikował: Administrator
Opracowano: 11 lipca 2006 r.
Opublikowano: 11 lipca 2006 r.
Zmodyfikowano: 21 lipca 2006 r.

Dz.U.01.14.125

 

ROZPORZĄDZENIE

 

 

PREZESA RADY MINISTRÓW

 

z dnia 16 lutego 2001 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

 

(Dz. U. z dnia 28 lutego 2001 r.)

Na podstawie art. 16e ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1124) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanych dalej "członkami kolegium", rozpoznają właściwe komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji, zwane dalej "komisjami dyscyplinarnymi".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Rozdział 2

Postępowanie wyjaśniające i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

§ 3. 1. W przypadku powzięcia wiadomości o uchybieniu przez członka kolegium swym obowiązkom lub godności zawodowej, prezes kolegium albo Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2. Prezes kolegium albo Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych może polecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powołanemu przez siebie rzecznikowi dyscyplinarnemu.

3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał.

§ 4. 1. W toku postępowania wyjaśniającego organ prowadzący postępowanie lub rzecznik dyscyplinarny mogą przesłuchiwać świadków i biegłych, a także przeprowadzać wszelkie inne dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy.

2. W postępowaniu wyjaśniającym należy umożliwić członkowi kolegium, którego to postępowanie dotyczy, złożenie wyjaśnień, a po zakończeniu tego postępowania - zapoznać z treścią zebranych dowodów i umożliwić złożenie dodatkowych wyjaśnień. Członek kolegium ma prawo zgłosić wniosek o przesłuchanie wskazanych przez niego osób w charakterze świadków oraz zgłaszać inne wnioski dowodowe.

§ 5. 1. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego wskazują, że członek kolegium dopuścił się czynu uzasadniającego nałożenie kary, prezes kolegium sporządza wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i kieruje go do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji.

2. Data wpływu wniosku do komisji dyscyplinarnej jest datą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

3. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego nie potwierdzą wysuwanych zarzutów wobec obwinionego, postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się.

§ 6. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania członka kolegium, którego dotyczy wniosek,

2) dokładne określenie zarzucanego przewinienia, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności jego popełnienia,

3) proponowaną karę dyscyplinarną,

4) uzasadnienie oparte na wynikach postępowania wyjaśniającego,

5) wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz miejsce zatrudnienia świadków, którzy mają być wezwani na rozprawę,

6) wykaz innych dowodów.

§ 7. 1. W ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przewodniczący komisji dyscyplinarnej zarządza doręczenie obwinionemu odpisu wniosku oraz wyznacza termin rozprawy.

2. Jeżeli obwiniony występuje bez obrońcy, przewodniczący może obrońcę wyznaczyć z urzędu.

3. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między dniem doręczenia obwinionemu lub jego obrońcy wezwania na rozprawę a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni.

§ 8. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie odpowiada wymogom określonym w § 6, przewodniczący komisji dyscyplinarnej zwraca wniosek prezesowi kolegium, w celu usunięcia braków, w terminie 7 dni.

Rozdział 3

Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji

§ 9. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, w terminie, o którym mowa w § 7, wzywa obwinionego, jego obrońcę, rzecznika dyscyplinarnego, a w razie potrzeby świadków lub biegłych do stawienia się na rozprawę.

§ 10. 1. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną jest jawna dla członków kolegium.

2. Wyłączenie jawności rozprawy lub jej części może nastąpić na wniosek stron albo ze względu na ochronę tajemnicy państwowej lub służbowej. Wyłączenie jawności zarządza przewodniczący komisji dyscyplinarnej.

§ 11. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

§ 12. Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, komisja dyscyplinarna może wydać co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgodą rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy.

§ 13. 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.

2. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej jest obowiązany zapewnić stronom możliwość składania wyjaśnień i wniosków w sprawie oraz umożliwić im zadawanie pytań, a także wypowiadanie się co do wniosków strony przeciwnej i zebranych w sprawie dowodów.

§ 14. Komisja dyscyplinarna jest obowiązana dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W tym celu może dopuszczać z urzędu wszystkie dowody, nawet nie powołane przez strony, jeżeli uzna, że są potrzebne do uzupełnienia materiału dowodowego.

§ 15. 1. Odroczenie rozprawy może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony jedynie z ważnych powodów; o odroczeniu postanawia przewodniczący komisji dyscyplinarnej.

2. Rozprawa ulega odroczeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni, w razie niestawienia się strony, której wezwanie na rozprawę nie zostało w sposób prawidłowy doręczone, lub usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego lub jego obrońcy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może ponownie odroczyć rozprawę.

§ 16. 1. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący komisji dyscyplinarnej i protokolant.

2. Protokolantem powinien być członek kolegium nie będący członkiem komisji dyscyplinarnej, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. Protokolanta wyznacza przewodniczący komisji dyscyplinarnej.

3. Protokół powinien zawierać:

1) oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących,

2) przebieg rozprawy oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników,

3) wydane w toku rozprawy postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienia i zarządzenia zostały wydane poza rozprawą - wzmiankę o ich wydaniu,

4) w miarę potrzeby, stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu rozprawy.

4. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant.

§ 17. Rozprawę dyscyplinarną rozpoczyna odczytanie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, po czym następuje przesłuchanie obwinionego, a następnie, w miarę potrzeby, przesłuchuje się świadków i biegłych, bada dokumenty lub przeprowadza inne dowody.

§ 18. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący komisji dyscyplinarnej udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy obwinionego oraz obwinionemu.

§ 19. 1. Po wysłuchaniu stron przewodniczący komisji dyscyplinarnej zamyka rozprawę, po czym komisja niezwłocznie przystępuje do narady.

2. Przebieg narady i przebieg głosowania są tajne. Podczas narady i głosowania, poza członkami komisji dyscyplinarnej, może być obecny jedynie protokolant.

§ 20. Komisja dyscyplinarna rozstrzyga sprawę po dokładnym ustaleniu stanu faktycznego, na podstawie swobodnej oceny materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy.

§ 21. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenia:

1) o uniewinnieniu,

2) o ukaraniu,

3) o umorzeniu postępowania.

§ 22. 1. Komisja dyscyplinarna wymierza karę, biorąc pod uwagę okoliczności popełnienia czynu, stopień winy, szkodliwość społeczną czynu, a także zachowanie się obwinionego przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu.

2. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku czynów uzasadniających odpowiedzialność dyscyplinarną, komisja dyscyplinarna wymierza łącznie jedną karę za wszystkie czyny.

§ 23. Orzeczenie o umorzeniu postępowania komisja dyscyplinarna wydaje, gdy:

1) obwiniony nie podlega orzecznictwu komisji,

2) obwiniony zmarł,

3) upłynął termin do wszczęcia postępowania.

§ 24. 1. Niezwłocznie po głosowaniu komisja dyscyplinarna sporządza orzeczenie na piśmie. Po podpisaniu orzeczenia przez komisję dyscyplinarną przewodniczący komisji ogłasza je, przytaczając ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.

2. W sprawie szczególnie zawiłej komisja dyscyplinarna może odroczyć wydanie orzeczenia na czas nie przekraczający 7 dni.

§ 25. Orzeczenie powinno zawierać:

1) oznaczenie komisji dyscyplinarnej, imiona i nazwiska członków komisji dyscyplinarnej, rzecznika dyscyplinarnego i protokolanta oraz datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,

2) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania, stanowisko służbowe obwinionego,

3) dokładne określenie zarzucanego czynu,

4) rozstrzygnięcie co do winy i co do kary,

5) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania,

6) podpisy członków komisji dyscyplinarnej.

§ 26. 1. Komisja dyscyplinarna z urzędu uzasadnia orzeczenie. Uzasadnienie orzeczenia sporządza przewodniczący komisji dyscyplinarnej na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać wskazanie faktów, które komisja dyscyplinarna uznała za udowodnione, na jakich w tej mierze oparła się dowodach i dlaczego nie dała wiary dowodom przeciwnym, a także przytoczenie okoliczności, które zostały uwzględnione przy wymiarze kary.

3. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu.

Rozdział 4

Postępowanie odwoławcze

§ 27. 1. Strona może zaskarżyć w odwołaniu całe orzeczenie lub jego część.

2. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, określenie i zwięzłe uzasadnienie wniosków i zarzutów oraz podpis odwołującego się lub obrońcy.

§ 28. 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania orzeczenie nie podlega wykonaniu.

2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

§ 29. 1. Odwołanie wraz z odpisem dla strony przeciwnej wnosi się do komisji dyscyplinarnej drugiej instancji za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, która wydała zaskarżone orzeczenie.

2. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy komisji dyscyplinarnej drugiej instancji.

§ 30. 1. Odwołanie może być cofnięte do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Odwołania wniesionego na korzyść obwinionego nie można bez jego zgody cofnąć.

2. Skuteczne cofnięcie odwołania powoduje uprawomocnienie się orzeczenia komisji pierwszej instancji.

§ 31. 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej drugiej instancji wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania, jeżeli zostało ono wniesione z uchybieniem terminu do wniesienia odwołania lub przez osobę nieuprawnioną.

2. W razie uchybienia terminu do wniesienia odwołania, przewodniczący komisji dyscyplinarnej drugiej instancji przywróci termin na wniosek strony, jeżeli uprawdopodobni ona, że uchybienie nastąpiło bez jej winy.

3. Wniosek o przywrócenie terminu strona powinna złożyć wraz z odwołaniem w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

4. Na postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania oraz odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania przysługuje zażalenie do komisji dyscyplinarnej drugiej instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

§ 32. Jeżeli odwołanie odpowiada wymogom formalnym, przewodniczący komisji dyscyplinarnej drugiej instancji zarządza doręczenie odpisu odwołania stronie przeciwnej i wydaje zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy, w którym wskazuje:

1) przewodniczącego i członków składu orzekającego,

2) dzień, godzinę i salę rozprawy,

3) inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy.

§ 33. 1. Komisja dyscyplinarna drugiej instancji, po przeprowadzeniu rozprawy, wydaje orzeczenie, w którym:

1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie,

2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości albo w części i w tym zakresie wydaje orzeczenie co do istoty sprawy,

3) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną pierwszej instancji,

4) uchyla zaskarżone orzeczenie i umarza postępowanie w sprawie, w przypadkach, o których mowa w § 23.

2. Wydanie orzeczenia na niekorzyść obwinionego może nastąpić tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść odwołanie.

§ 34. W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji.

Rozdział 5

Wznowienie postępowania

§ 35. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem może nastąpić, jeżeli:

1) okaże się, że dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności, są fałszywe,

2) orzeczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa,

3) ujawnione zostały istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku postępowania dyscyplinarnego,

4) orzeczenie zostało wydane z udziałem członka lub członków komisji, którzy podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 36. Wniosek o wznowienie postępowania może złożyć ukarany, jego obrońca, prezes kolegium lub Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, a po śmierci ukaranego - małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej albo rodzeństwo.

§ 37. 1. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego należy wnieść w terminie 30 dni od dnia, w którym organ lub osoba wymieniona w § 36 dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie.

2. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść ukaranego nie może nastąpić po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 38. 1. O wznowieniu postępowania orzeka na posiedzeniu niejawnym komisja dyscyplinarna, która wydała orzeczenie kończące postępowanie.

2. Postanowienie o wznowieniu postępowania doręcza się ukaranemu, jego obrońcy oraz odpowiednio prezesowi kolegium lub Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, a jeżeli wniosek o wznowienie postępowania złożyła inna osoba - również tej osobie.

§ 39. 1. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania, wydane przez komisję dyscyplinarną pierwszej instancji, przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do komisji dyscyplinarnej drugiej instancji.

2. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej drugiej instancji nie przysługuje zażalenie.

§ 40. 1. Do postępowania wznowionego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji.

2. W skład komisji dyscyplinarnej ponownie rozpoznającej sprawę nie mogą wchodzić osoby, które uprzednio orzekały w sprawie.

Rozdział 6

Wykonanie orzeczenia i zatarcie kary dyscyplinarnej

§ 41. 1. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podlega niezwłocznie wykonaniu.

2. Wykonanie kary zarządza prezes kolegium.

§ 42. Odpis prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem dołącza się do akt osobowych ukaranego członka kolegium.

§ 43. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje na warunkach określonych w art. 16e ust. 2 ustawy.

§ 44. 1. O zatarciu kary dyscyplinarnej orzeka z urzędu prezes kolegium.

2. Z chwilą zatarcia kary uważa się ją za niebyłą, a prezes kolegium zarządza zniszczenie odpisu orzeczenia o ukaraniu znajdującego się w aktach osobowych członka kolegium.

3. O zatarciu kary i zniszczeniu orzeczenia prezes kolegium zawiadamia członka kolegium.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 45. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeni.

Liczba odsłon niniejszego tekstu: 7570 Wersja do druku  
Data ostatniej modyfikacji: 29 listopada 2019 r.